Udaletxeko ordainagirien ordainketa kopia

Informazioa

zapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak egiteko Molinar enparantza , 1 zenbakian dauden udal bulegoetara jo. Informazio gehiago 94 679 97 04 telefonoan.

Dokumentazioa

 • Besteak
 • Nortasun-agiria

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua
 • Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorra
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
 • Diru-bilketarako Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Zergapideen Elkar-egokitasun, Erakidetasun eta Lankidetasunari buruzko maiatzaren 30eko 3/1989 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

zapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak egiteko Molinar enparantza , 1 zenbakian dauden udal bulegoetara jo. Informazio gehiago 94 679 97 04 telefonoan.