ALKATE ANDREAK TOKIKO GOBERNU BATZORDEARI ESKUMENAK ESKUORDETZEA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Kide anitzeko organoen bilerak
 
Indarraldia:
2019/09/13  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA SRA. ALCALDESA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna