Diru-laguntzak norgehiagoka prozeduraren bidez ematea. Kulturaren lerroa. BDNS(Identif.): 496584. 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/03/06  - 2020/05/06 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Subvenciones concurrencia competitiva. Línea de cultura, ocio y euskera. BDNS(Identif.): 496584 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna