Kreditu gehigarrien bitartez aurrekontua aldarazteko 4/2020 espedientea onestea 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/05/15  - 2020/06/30 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación expediente modificación presupuestos por créditos adicionales 4/2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
ACUERDO MODIFICACION DE PRESUPUESTOS 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna