Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketa behin betiko onestea 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/06/23  - 2020/12/30 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna