Aurrekontua aldatzeko 18/2019 espedientea hasiera batez onestea 

 
Bidaltzailea:
Gordexolako Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2019/08/09  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación inicial de Modificación presupuestaria 18/2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
DOCUMENTO PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna