Gordexolako Udaleko Aurrekontua. 2013ko ekitaldia (Laburpena)

SARREREN AURREKONTUA
Kapituluak Izendapena Zenbatekoa
I Zuzeneko zergak 275.500,00
II Zeharkako zergak 20.000,00
III Tasak eta bestelako diru-sarrerak 150.960,39
IV Transferentzia arruntak 1.154.446,00
V Ondare-sarrerak 173.800,00
VI Inbertsio errealak besterentzea -
VII Kapitalaren transferentziak -
VIII Finantza-aktiboak -
IX Finantza-pasiboak -
GUZTIRA 1.774.706,39

GASTUEN AURREKONTUA
Kapitulua Izendapena Zenbatekoa
I Langileen lansariak 510.628,69
II Ondasun arruntak eta zerbitzuetakoak 861.318,28
III Finantza-gastuak 1.400
IV Transferentzia arruntak 253.585,13
VI Inbertsio errealak 5.750,00
VII Kapitalaren rransferentziak -
VIII Finantza-aktiboak -
IX Finantza-pasiboak 142.024,29
GUZTIRA 1.774.706,39